BHP Katowice - zadzwoń 796 341 642

BHP Katowice

BHP Katowice – rzetelny serwis usług BHP      Zadzwoń!    Osoba do kontaktu:

Aneta Kaczmarczyk

telefon:
+48 796 341 642

Przedsiębiorstwom z Katowic oferujemy usługi BHP w postaci kompleksowego wykonania zadań służby BHP (outsourcing), bądź wykonania poszczególnych zadań z zakresu BHP.

Kompleksowy outsourcing BHP.

W tym modelu współpracy klient zleca Nam zadanie utworzenia służby BHP w zamian za umówioną opłatę miesięczną, resztą zaś zajmujemy się My. W ramach tego sposobu świadczenia usług wykonujemy na rzecz klienta wszystkie zadania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwe jest także wykonanie dodatkowych usług, które nie są określone w w/wym Rozporządzeniu, między innymi:

 • Wykonywanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, np. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Inne wg ustaleń.

Poszczególne usługi z zakresu BHP.

Szkolenia BHP.

 • Szkolenia BHP wstępne.
  W umówionym z klientem miejscu i czasie.
 • Szkolenia okresowe BHP – stacjonarne.
  Wykonujemy je wg programu wymaganego u klienta, szkolenia okresowe BHP stacjonarne wykonujemy dla grup kursantów: pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Możliwe jest także wykonanie szkolenia okresowego BHP dla pracowników wykonujących zadania służby BHP, społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli załogi.
 • Szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu.
  Szkolenia te dopuszczalne są dla grup pracowników administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Ich cechą charakterystyczną jest duża elastyczność czasowa – kursant może zapoznać się z materiałem na platformie e-learningowej w dogodnym dla niego czasie i w dowolnym miejscu (jedyne wymogi to komputer z dostępem do Internetu).

Dokumentacja BHP.

 • Oceny ryzyka zawodowego.
  Jej zapewnienie jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. My, tworząc ocenę ryzyka zawodowego dla naszych klientów, zawsze podchodzimy indywidualnie, tak, by dokument był maksymalnie dopasowany do warunków pracy występujących na ocenianym stanowisku.
 • Instrukcje BHP.
  Ich zapewnienie jest kolejnym z obowiązków pracodawcy. Instrukcje BHP sporządza się dla stanowisk pracy, procesów pracy, bądź stosowania poszczególnych maszyn i urządzeń. Podobnie jak przy ocenie ryzyka zawodowego nie stosujemy szablonów, a jedynie indywidualne podejście. Nasze instrukcje BHP tworzone są tak, by zainteresowały pracownika, gdyż to pracownik ma wynieść użyteczne informacje z ich lektury.
 • Wykazy i rejestry.
  Mogą to być wykazy prac wzbronionych różnym grupom zatrudnionych (młodocianym, kobietom, kobietom w ciąży, lub w okresie karmienia), bądź tabele przydziału ubrań roboczych, środków ochronnych i środków higieny. Wśród rejestrów najczęściej występujące, to rejestry czynników szkodliwych i uciążliwych, rejestry wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Oceny wydatku energetycznego dla stanowisk pracy.
  Są one konieczne dla prac o znacznym wydatku energetycznym – celem określenia, czy konieczne jest wydawanie posiłków profilatycznych pracownikom wykonującym te prace.
 • Dokumentacje powypadkowe i inne dokumenty związane z wypadkami przy pracy.
  Integralną częścią tworzenia każdej dokumentacji powypadkowej jest poprzedzające ją postępowanie powypadkowe. Oprócz dokumentów po wypadkach przy pracy tworzymy procedury – instrukcje postępowania po wypadkach przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, które pozwalają uniknąć błędów proceduralnych w sytuacji, kiedy wypadek wystąpi.
 • Dokumenty ubezpieczeniowe i statystyczne.
  Przykładowo mogą to być wywiady zawodowe na drukach OL-10, ZUS IWA, statystyczne karty wypadków Z-KW, lub inne.
 • Dokumenty dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycyny pracy.
  Są to wykazy środków opatrunkowych do apteczek, wykazy osób wyznaczonych do pierwszej pomocy przedlekarskiej, instrukcje udzielania pierwszej pomocy indywidualnie dopasowane do zagrożeń prawdopodobnych u danego klienta, ponadto wzory skierowań na badania lekarskie dla pracowników.
 • Dokumenty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Wśród nich możemy wymienić instrukcje postępowania na wypadek pożaru, schematy ewakuacji, instrukcje wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych, lub składowisk.
 • Instrukcje bezpiecznego wykonania robót – IBWR.
  Są one wymagane przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, dla prac określonych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • Analizy stanu BHP.
  Ich sporządzenie przynajmniej raz w roku jest jednym z obowiązków prawnych nałożonych przez Prawo Pracy na pracodawcę i służbę BHP.
 • Oceny zgodności maszyn z minimalnymi, bądź zasadniczymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.
 • Inne dokumenty z zakresu BHP.
  Mogą to być dokumenty o charakterze analitycznym (np. analiza wypadkowości w czasie, analiza skuteczności wprowadzonych środków ochronnych), lub o charakterze doradczym (opiniowanie projektów budowy, przebudowy miejsc pracy, doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących poprawie bezpieczeństwa pracy itp.).

Inne usługi związane z bezpieczeństwem pracy.

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  Nasze szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkoleń oprócz części teoretycznej prowadzone są również ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy. Możliwe jest dopasowanie treści i przebiegu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Prowadzone są przez inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W trakcie tych szkoleń kursantom przedstawiana jest niezbędna teoria, oraz praktyka – wg indywidualnych ustaleń z zamawiającym klientem.
 • Przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy / Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Państwowej Straży Pożarnej i udział / pomoc dla pracodawcy w tych kontrolach.