Szkolenia BHP dla firm z Radzionkowa

BHP Radzionków

Pełen zakres usług BHP dla firm z Radzionkowa:

Radzionkowskim firmom oferujemy usługi z zakresu BHP i PPOŻ:

Służba BHP w Radzionkowie

Główną ofertę stanowi pełne realizowanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia – przepisy dopuszczają, żeby służba BHP w firmie była stworzona z zewnętrznych specjalistów BHP, bądź utworzona przez zewnętrzną firmę, dostarczającą odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (polecamy oczywiście naszą firmę 🙂 )
Co zyskuje pracodawca?
Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze pracowników z długoletnim stażem. Zarazem taka firma nie musi ponosić tak dużych kosztów, jakie wywoływałoby utworzenie służby bezpiecznej pracy z pracowników zatrudnionych na umowę.

Potrzebujesz szkolenia BHP, lub szukasz kogoś, kto poprowadzi u Ciebie w firmie sprawy BHP?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Radzionków - profesjonalny serwis BHP w Radzionkowie

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Radzionków – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP, PPOŻ i prawa pracy:

Służba BHP – zobacz, jakie ma zadania – na podstawie Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
1) (1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy…
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych…
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy …
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji … zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy…
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części…
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części…
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13) (2) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
21) (3) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ – Radzionków

W Radzionkowie i okolicznych miejscowościach przeprowadzamy szkolenia:
Wstępne BHP i PPOŻ


Okresowe z zakresu BHP i PPOŻ – dla każdej grupy pracowniczej, w tym dla pracodawców
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Ocena ryzyka zawodowego, pełna dokumentacja BHP

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.

Postępowania powypadkowe w przedsiębiorstwach z Radzionkowa

Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP.

Dokumentacja powypadkowa - wypadki przy pracy P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Przygotowanie zakładów z Radzionkowa do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.