Archiwa tagu: zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Wypadek w drodze do pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Rodzaje wypadków związanych z pracą

Wypadek związany z pracą to pojęcie bardzo precyzyjnie zdefiniowane i aby można było mówić o takim wypadku, konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Co więcej, nie każde zdarzenie uznawane za wypadek musi być wypadkiem w pracy, a niektóre wypadki po pracy mogą zostać potraktowane jako wypadki związane z pracą. Dlaczego?

Definicja wypadku

Wypadek jest to nagłe zdarzenie o potencjalnie różnych przyczynach zewnętrznych, w którego następstwie dochodzi do jakiegokolwiek urazu lub śmierci. O wypadku związanym z pracą mówić można jedynie wtedy, kiedy do zdarzenia takiego dochodzi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przez ubezpieczonego. To daje łącznie cztery przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby wypadek związany z pracą, mógł być także sklasyfikowany, jako wypadek przy pracy: zewnętrzna przyczyna nagłego zdarzenia, poniesienie urazu lub śmierci oraz związek z wykonywaną pracę. Pozornie ta definicja jest wyczerpująca, jednak w praktyce nie zawsze jest wystarczająca.

Wypadki w drodze do pracy

Jeśli w drodze do pracy ubezpieczony ulega wypadkowi, to zgodnie z powyższą definicją nie następuje spełnienie czwartej przesłanki, czyli związku z pracą – tak wydaje się na pierwszy rzut oka. Jednak przepisy jasno precyzują, że w drodze do pracy lub w czasie powrotu do domu pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy i przez to wypadki w drodze do lub z pracy traktowane są na równi z tymi, które wydarzają się na stanowisku pracy.

Zobacz film, przedstawiający w skrócie, jakie są rodzaje wypadków i jakie przysługują do nich świadczenia:

Polecenia i wypadki

Ważną kwestią dla ustalenia przebiegu zdarzenia jest wskazanie, czy pracownik czynność, w czasie której wykonywania uległ wypadkowi, zainicjował samodzielnie, czy też na polecenie przełożonych. Dla stwierdzenia wypadku jednak to rozróżnienie nie ma znaczenia, ponieważ zarówno zdarzenia w czasie wykonywania zwykłych zadań służbowych, jak też działań podjętych bez polecenia przełożonych, a będących w interesie zakładu, traktowane są w jednakowy sposób.

Wypadek bez pracy?

Jest jeszcze jedna ważna kategoria wypadków, które wymagają oddzielnego omówienia. Są to tak zwane zdarzenia traktowane na równi z wypadkami związanymi z pracą. Dochodzi do nich w sytuacji, która nie ma bezpośredniego związku z codziennymi czynnościami służbowymi, ale która wynika wyłącznie z przyczyny istniejącego stosunku pracy. Mówiąc wprost – jako sytuacje równoważne z wypadkami w pracy rozpatruje się wypadki w delegacji, przy czynnościach na rzecz zakładowych jednostek związkowych czy innych służbach zakładowych, nawet jeśli działanie takie wykracza poza codzienny zakres obowiązków, ale pozostaje w związku z wykonywaną pracą.

Każdy wypadek jest inny

Zebranie podstawowych zasad i definicji wydaje się zadaniem prostym, natomiast po wypadku należy ustalić jego przebieg i to jest kwestia zdecydowanie bardziej skomplikowana, ponieważ tego rodzaju dochodzenia wymagają bardzo szczegółowych opisów zdarzenia przekazanych przez różne źródła. Analiza wypadków ma bowiem doprowadzić do wydania zaleceń zwiększających bezpieczeństwo i wdrożenia ich w codziennej praktyce zakładu, a więc można śmiało powiedzieć, że każdy wypadek ma konsekwencje zdecydowanie wykraczające poza samo zdarzenie.

Informacje dodatkowe:

Rodzaje wypadków związanych z pracą – prezentacja do pobrania

Ikona - statystyki wypadków na tle zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe to element w zarządzaniu bezpieczeństwem, który bardzo często jest traktowany po macoszemu.

Obowiązki pracodawcy odnośnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru takich zdarzeń – jest to punkt wyjścia do ich późniejszej analizy. Analiza zaś jest dobrym fundamentem do:

  • zaproponowania właściwych działań zapobiegawczych przez służbę BHP i w efekcie do
  • zmniejszenia ilości wypadków przy pracy,

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – obowiązki pracowników

Przede wszystkim pracownicy

muszą zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje!

Trzeba sobie uświadomić, że ani służba BHP, ani kierownictwo w firmie nie jest w stanie monitorować wszelkich niebezpiecznych sytuacji bez pomocy samych pracowników.

Tutaj widzimy ważną rolę odpowiednich szkoleń BHP, na których między innymi omówiona zostanie problematyka zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych.

Jeśli zauważone niebezpieczeństwo grozi bezpośrednimi skutkami,

pracownicy powinni:

  • Zabezpieczyć element stwarzający ryzyko
  • Powiadomić wszelkie osoby potencjalnie zagrożone
  • Powstrzymać się od pracy, lub oddalić z miejsca zagrożenia (na podstawie Artykułu 210 Kodeksu Pracy) i powiadomić przełożonego.

Należy dodać, że jeśli nastąpi zdarzenie potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne, które nie będzie zgłoszone przełożonym, ani służbie BHP, a w późniejszym czasie wydarzy się z tego tytułu wypadek, to pracodawca może ukarać pracowników winnych zaniedbania karą porządkową.

Statystyki – zdarzenia potencjalnie wypadkowe kontra wypadki:

 

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Powyższą infografikę możesz także wykorzystać w twoim zakładzie pracy w niezmienionej formie, w tym celu pobierz ten plik Wypadki vs niezgłaszanie sytuacji niebezpiecznych.
Jeśli chcesz, możesz go też rozesłać swoim znajomym, może kogoś ustrzeże to od wypadku.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

  • zdarzenie potencjalnie wypadkowe