Obszar działania

Działalność z zakresu doradztwa, szkoleń i usług  BHP

W zakresie usług i doradztwa BHP naszymi podstawowymi obszarami działania są:

Usługi BHP – Województwo opolskie

BHP – Województwo śląskie

Doradztwo i usługi z zakresu BHP – co wchodzi w ich skład?

 • Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, w tym:
  szkolenie wstępne ogólne BHP – w programie szkolenia podstawowe kwestie BHP i ochrony przeciwpożarowej, a także podstawy udzielania pierwszej pomocy
  szkolenie okresowe BHP i PPOŻ: programy szkoleń okresowych BHP i PPOŻ dostosowane są każdorazowo do grupy, która ma być przeszkolona. W programie takiego szkolenia są rozbudowane informacje z zakresu BHP (prawa i obowiązki pracownika, pracodawcy – w zakresie BHP), informacje odnośnie wypadków przy pracy (podstawy prawne – definicja wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy, wypadku osób ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, prawa i obowiązki poszkodowanego, świadków wypadku, pracodawcy, kierowników poszkodowanego pracownika, dodatkowe informacje i przykłady wypadków charakterystycznych dla danej grupy zawodowej), rozbudowany blok tematyczny z zakresu ochrony PPOŻ i udzielania pierwszej pomocy;
  – dodatkowe szkolenia BHP – w zakresie uzgodnionym z klientem – jest to świetny sposób na prewencję wypadków, chorób (zawodowych, a także „sezonowych”).
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej – w skład których wchodzi blok teoretyczny i praktyka – gaszenie pożaru przez kursantów w bezpiecznych warunkach.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – z częścią teoretyczną i praktyczną
 • Sporządzanie dokumentacji BHP, w tym ocen ryzyka zawodowego, załączników do regulaminu pracy (związanych z BHP, jak: wykaz prac wzbronionych kobietom, kobietom w ciąży i w okresie karmienia, wykaz prac wzbronionych, lub warunkowo dozwolonych młodocianym, wykaz – tabela przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny), instrukcji BHP stanowiskowych i dla poszczególnych procesów / zadań (tzw. „IBWR” – Instrukcja bezpiecznego wykonania robót)
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami takie postępowanie trzeba przeprowadzić zarówno po wypadku przy pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę, lub na umowę cywilnoprawną, jak i po wypadku w drodze do pracy, lub z pracy, a także dla osób, nie będących pracownikami zakładu, na terenie którego doszło do zdarzenia;
 • Kontrole i audyty BHP w zakładzie pracy, udział w auditach systemu zarządzania BHP, przygotowanie do kontroli z Inspekcji Pracy
 • Kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Kompleksowe tworzenie służby BHP (przepisy dopuszczają utworzenie służb BHP ze specjalistów spoza zakładu pracy – np. świadczących takie usługi, jak nasze)