Ocena ryzyka zawodowego, Instrukcje BHP, Szkolenia wstępne i okresowe BHP Kędzierzyn Koźle P W LJM Leszek Maruszczyk

BHP Kędzierzyn – Koźle

Usługi BHP Kędzierzyn – Koźle:

Usługi BHP Kędzierzyn Koźle

Służba BHP – Kędzierzyn – Koźle

Podstawową nasza ofertę stanowi pełne wykonanie zadań służb BHP na zasadzie outsourcingu. Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę BHP składającą się ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie nie musi ponosić tak wysokich kosztów, jakie generowałoby utworzenie służby BHP z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia BHP w Kędzierzynie – Koźlu

Na terenie Kędzierzyna – Koźla i okolic przeprowadzamy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP i PPOŻ, które powinni przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy;

 

Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ: zakres i program szkolenia BHP okresowego dla firm z Kędzierzyna Koźla każdorazowo omawiamy z pracodawcą / osobą decyzyjną, by jak najlepiej trafiało ono w potrzeby edukacji nt. bezpieczeństwa w danej firmie.

Szkolenia z pierwszej pomocy – w każdej firmie powinny być wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – właśnie tym osobom dedykujemy nasze szkolenie, na takim szkoleniu przedstawiona jest część teoretyczna (podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, omówienie różnych przypadków teoretycznych, także z użyciem materiałów audiowizualnych), oraz część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Zobacz, czym zajmuje się nasza firma i czym jest BHP na zasadzie outsourcingu:

Ocena ryzyka zawodowego – Kędzierzyn – Koźle

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki ochronne adekwatne do możliwości pracodawcy, a przy tym w pełni skuteczne.

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy z Kędzierzyna – Koźla

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe po wypadkach lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego możemy także reprezentować pracodawcę przed organami nadzoru nad warunkami pracy.

Przygotowanie firm z Kędzierzyna – Koźla do kontroli PIP, PIS

Przygotowujemy także firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą BHP dla firm z Kędzierzyna – Koźla i okolic

bądź skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Kędzierzyn Koźle - profesjonalny serwis BHP w Kędzierzynie Koźlu

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Kędzierzyn Koźle – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP:

Dowiedz się więcej o służbach BHP:

Służba BHP – zobacz, jakie ma zadania – na podstawie Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
1) (1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy…
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych…
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy …
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji … zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy…
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części…
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części…
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13) (2) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
21) (3) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: