Profesjonalne BHP Strzelce Opolskie P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Strzelce Opolskie

Specjalista BHP Strzelce Opolskie

Oferujemy usługi z zakresu BHP dla firm ze Strzelec Opolskich

Outsourcing BHP – Strzelce Opolskie

Zobacz wideoprezentację: BHP Strzelce Opolskie – oferta usług BHP
W firmach ze Strzelec Opolskich i okolic wykonujemy wszystkie zadania służb BHP – zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Służby BHP.

Szkolenia BHP – Strzelce Opolskie

Oferujemy
Szkolenia wstępne BHP: szkolenia te powinni przejść pracownicy zaczynający pracę.

Dowiedz się więcej o szkoleniach wstępnych BHP:

Szkolenia okresowe BHP: szkolimy wszystkie grupy pracownicze, w tym pracodawców i osoby kierujące w ich imieniu zakładem pracy.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – nasze szkolenia składają się z części teoretycznej – najnowsze trendy w ratowaniu zdrowia i życia; oraz z części praktycznej.

Ocena ryzyka zawodowego – Strzelce Opolskie

Oceny ryzyka wykonujemy wg najnowszych standardów, z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń na stanowisku pracy; W ocenach ryzyka zawieramy jak najmniej kłopotliwe, a jednocześnie wysoce skuteczne propozycje ochrony przed ujawnionymi zagrożeniami.

Postępowania powypadkowe dla firm z terenu Strzelec Opolskich

Oferujemy przeprowadzenie postępowania powypadkowego po wypadkach:

– przy pracy

– w drodze do pracy, lub z pracy

– po wypadkach osób zatrudnionych na umowę inną, niż umowa o pracę

– po wypadkach osób trzecich na terenie zakładu pracy

Przeprowadzamy także postępowania po wypadkach zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych.

Przygotowanie firm ze Strzelec Opolskich do kontroli Inspekcji Pracy

Przygotowujemy do kontroli PIP, a także do kontroli z Sanepidu w dwóch trybach:

– ekspresowym – dla niespodziewanych kontroli

– normalnym – kiedy kontrola jest zapowiadana / spodziewana od dłuższego czasu.

Sprawdź naszą pełną ofertę z zakresu BHP dla firm ze Strzelec Opolskich i okolic

bądź skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Strzelce Opolskie - profesjonalny serwis BHP w Strzelcach Opolskich

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Strzelce Opolskie – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP:

BHP Strzelce Opolskie – dowiedz się więcej:

Służba BHP – zobacz, jakie ma zadania – na podstawie Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
1) (1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy…
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych…
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy …
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji … zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy…
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części…
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części…
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13) (2) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
21) (3) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: