obowiązki pracodawcy a BHP

Jak zakończyć pracę w danej firmie

Na naszych szkoleniach od czasu do czasu pojawia się pytanie:

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Niewypowiedzianą intencją pytających jest „jak zakończyć pracę w danej firmie już?

Uwaga: aktualizacja – sprawdź szczegóły poniżej

Chęć rozstania się z obecną firmą może być spowodowana różnymi przyczynami, ale często jest to:

  • znalezienie lepszej (cokolwiek by to nie oznaczało) pracy w innej firmie
  • rozczarowanie pracą w obecnej firmie

Zgodnie z Art. 30. § 1. Kodeksu Pracy:

Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Pracownicy, którzy chcieliby zakończyć pracę u swojego pracodawcy ze skutkiem natychmiastowym, zapewne będą najbardziej zainteresowani podpunktami 1) (porozumienie stron) i 3) (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

W tym przypadku pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o rozwiązaniu umowy o pracę – zobacz druk

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia

Podstawą do rozwiązania umowy przez pracownika w ten sposób jest Art. 55 Kodeksu Pracy:

Art. 55. § 1. (134) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. (135) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. (136) Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. (137) Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jak wynika z powyższego, pracownicy mogą rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy został udowodniony szkodliwy wpływ pracy w danym zakładzie, na danym stanowisku, na zdrowie pracownika. Drugą podstawą rozwiązania w tym trybie umowy o pracę jest naruszenie przez pracodawcę obowiązków względem pracowników.

W obu tych sytuacjach konieczne jest ich opisanie na druku kierowanym do pracodawcy – pobierz wzór druku

Aktualizacja w dniu 19.10.2015 r.

Jako, że nie jesteśmy specjalistami od kadr, więc uzupełniamy treść o opinię specjalistki od kadr – znanej Wam już Donaty z „Kadr w pigułce”.

Zobaczcie, co na ten temat ma Wam do powiedzenia Donata:

 

Dodaj komentarz