Szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy BHP

Szkolenie wstępne BHP – druk

Poniżej zamieszczamy link do

karty szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne BHP ilustracja P W LJM Leszek Maruszczyk

Informacje o wersji karty szkolenia wstępnego BHP:

zamieszczony wzór karty szkolenia wstępnego BHP zawiera wszystkie wymagane informacje, wraz z dodatkową informacją o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy (co jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem prawnym pracodawcy na wypadek, gdyby pracownik nie potwierdził podpisem zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego), ramowym programem szkolenia  wstępnego ogólnego i instruktażu stanowiskowego.


 

 Karta szkolenia BHP wstępnego P.W. LJM Leszek Maruszczyk – pobierz druk

 

 


Szkolenie wstępne BHP – dodatkowe informacje:

Podstawa prawna szkoleń BHP

Kwestię szkoleń wstępnych BHP regulują:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY(1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(2)
 • Art. 237[5] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.(3) )

Obowiązki pracodawcy – szkolenia wstępne BHP

 • Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 • W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Szkolenie wstępne musi zapewnić uczestnikom

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Kto przeprowadza szkolenie BHP ogólne i stanowiskowe?

 • Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców pełniących zadania służby BHP, lub, na zlecenie pracodawców, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – outsourcing szkoleń BHP.
 • Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa wyżej (zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń BHP – również dla pracodawców, pracodawców pełniących zadania służby BHP, szkoleń BHP dla pracowników służb BHP).

Obowiązki organizatora szkolenia:

 • Organizator musi zapewnić programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
 • Organizator musi zapewnić programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
 • Organizator musi zapewnić prowadzenie szkoleń przez wykładowców i instruktorów posiadających odpowiedni zasób wiedzy, odpowiednie doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne umożliwiające rzetelne i skuteczne realizowanie programów szkolenia i pozostałych obowiązków związanych ze szkoleniami BHP;
 • Organizator szkolenia zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej, które uczestnikom szkolenia umożliwiają przyswojenie serwowanej wiedzy z zakresu BHP (dlatego np. szkoleń BHP nie wolno organizować w miejscach pracy, gdzie uczestników rozpraszają różne czynniki – hałas, obrazy wyświetlane na monitorach, ruch klientów itp.);
 • Organizator zapewnia wyposażenie dydaktyczne konieczne do właściwej realizacji programów szkolenia (uzależnione np. od liczebności grupy – odpowiedni do ilości uczestników monitor / ekran, nagłośnienie itp.);
 • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Pozostałe informacje na temat szkolenia wstępnego BHP – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego znajdziesz na wideoprezentacji:

Zamówienie szkolenia wstępnego BHP:

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

tel.:
+48 602 718 659

lub odwiedź stronę kontakt.

Jeśli szukasz informacji o pełnej ofercie BHP w Twoim mieście, zobacz także kompleksową ofertę BHP i innych usług z zakresu BHP:

Aktualizacja:

Szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe powinny się odbywać wg szczegółowych programów szkoleń. Te ustala pracodawca na podstawie ramowych programów szkoleń, m.in. takich jak poniżej:

Ramowy program szkolenia (instruktażu ogólnego)

Lp.                                            Temat szkolenia*) Liczba godzin
   1.                                                2.       3.
   1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 

0,6

   2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
   3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.  

0,5

   5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
   6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.       0,4
   7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.  

 

 

0,5

   8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
   9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.  

1

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Razem: minimum

3

*) Program szkolenia podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 Lp.                                                            Temat szkolenia Liczba

godzin*)

instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)

 

instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

   1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

 

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

–          elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

–          elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

–          przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

 

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad

postępowania w razie wypadku lub awarii,

 

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania

określonego zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

   2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

 

 

0,5

 

   3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

 

0,5
   4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

 

4
   5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

 

1
Razem: minimum

8

minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 min.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • szkolenie bhp druk
 • szkolenie wstępne bhp druk