obowiązki pracodawcy a BHP

BHP – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są w Polsce szczegółowo opisane w aktach prawnych.

Idąc od najważniejszych, które jednak pośrednio mówią o pracodawcy, mamy:

 • Art. 24 Konstytucji RP,
  który mówi, że praca w RP jest pod ochroną, a warunki jej wykonywania nadzoruje Państwo.
 • Art. 66 Konstytucji RP
  gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wskazując dodatkowo, że obowiązki pracodawcy w zapewnieniu takich warunków określa stosowna ustawa (Kodeks Pracy).

Ściąga - obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jeszcze przed przejściem do dalszej części – szczegółowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – warto wspomnieć, że pogwałcenie powyższych przepisów obwarowane jest odpowiedzialnością karną z tytułu

Art. 220 Kodeksu Karnego: Niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Jakie więc wyróżniamy obowiązki BHP pracodawcy?

Kodeks pracy szczegółowo reguluje, jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa ma pracodawca. Można podzielić je na kilka grup:

Obowiązki pracodawcy odnośnie organizowania pracy,

wynikające z art. 207 Kodeksu Pracy:

 • Obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w zakładzie – zgodnie z tym zapisem, pracodawca nie może scedować odpowiedzialności za bezpieczeństwo na nikogo, w tym na służbę BHP, czy to w postaci pracowników firmy, czy w postaci specjalistów spoza zakładu pracy.
 • Obowiązek organizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny – oznacza to, że pracodawca (a także osoby kierujące zakładem w jego imieniu) nie może pracy organizować w sposób zagrażający zdrowiu i życiu, w tym nie może wydawać poleceń niezgodnych z przepisami.
 • Obowiązek organizowania pracy w sposób bezpieczny jest rozszerzony o konieczność reagowania na wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem: uwagi pracowników, zalecenia społecznego inspektora pracy, a przede wszystkim na kwestie, które mogą zapobiec wypadkom.

Bazując na powyższym widać już, że obowiązki pracodawcy są bardzo rozległe, gdyż:

 1. Musi on ustalić, jakie występują u niego stanowiska pracy, jakie są na nich zagrożenia dla pracowników. O ile stanowiska, na których praca odbywa się stale nie stanowi problemu, o tyle stanowiska, na których praca odbywa się sporadycznie, mogą być zwyczajnie przeoczone;
 2. Ustalenie czynników szkodliwych i uciążliwych często rodzi potrzebę przeprowadzenia badań i pomiarów w środowisku pracy. Przy przeprowadzeniu tych badań pomaga rzeczowo przeprowadzona analiza pracy na stanowiskach.
 3. Dane odnośnie zagrożeń i ich poziomu należy następnie poddać analizie i na tej podstawie zaproponować środki zaradcze.
 4. Następnie konieczne jest wdrożenie środków ochronnych zaproponowanych wcześniej.
 5. W dalszej kolejności konieczne jest skontrolowanie, czy podjęte środki przeciwko zagrożeniom zawodowym są wystarczająco skuteczne. Jeśli nie – cała procedura, już z nowymi danymi, uwzględniającymi dotychczas podjęte środki ochronne musi być powtórzona.

Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie BHP

Art. 207 Kodeksu Pracy określa szczegółowo, o czym pracodawca musi informować pracowników:

 • Obowiązek informowania o ryzyku i zagrożeniach na stanowisku pracy – by móc o nich poinformować, najpierw trzeba je zidentyfikować, więc wracamy do tej listy.
 • Obowiązek informowania o środkach zaradczych przeciwko zidentyfikowanym zagrożeniom.
 • Obowiązek informowania o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie, oraz o osobach wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji.

Dwa pierwsze obowiązki informacyjne – informowanie o ryzyku i środkach zapobiegawczych – realizowane jest przez przeprowadzenie w zakładzie pracy rzetelnej oceny ryzyka zawodowego, oraz opisaniu jej wyników w tak zatytułowanym dokumencie, jak również sporządzenie instrukcji BHP.

Ponadto – wszystkie obowiązki informacyjne pracodawcy realizowane są na szkoleniach z zakresu BHP.

Uwaga autora:

Zdaję sobie sprawę, że powyższe opracowanie nie zawiera wszystkich istotnych aspektów w temacie obowiązków BHP pracodawcy. Powyższy tekst ma jedynie zasygnalizować, jak rozległy jest temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego, a także mając na uwadze kwestie karne, warto zainwestować w służbę BHP z prawdziwego zdarzenia.

Grafikę ze „ściągą o obowiązkach pracodawcy z zakresie BHP” w formacie PDF możesz pobrać klikając tutaj:

Obowiązki BHP

 

 

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Dodaj komentarz