Archiwum kategorii: Ochrony zbiorowe

W kategorii „ochrony zbiorowe” znajdziesz wszystkie artykuły i treści na naszej stronie, które omawiają tematykę ochron chroniących więcej, niż jedną osobę przed czynnikami szkodliwymi, bądź uciążliwymi w środowisku pracy.
Czym są ochrony zbiorowe?
Są to wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje, które usprawniają bezpieczną organizację w pracy (np. oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa w pojazdach służbowych), które uniemożliwiają pracownikowi dostęp do części niebezpiecznej maszyny w trakcie jej pracy, bądź takie, które zatrzymują maszynę w przypadku umożliwienia dostępu dla pracowników do części niebezpiecznej maszyny.

dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp

Maszyny a wymagania BHP

Zastosowanie praktycznie dowolnych urządzeń i maszyn wymaga uzgodnienia ich instalacji z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet jeśli kupowane maszyny są reklamowane jako bardzo bezpieczne i stabilne, problem ich zespolenia z zasadami bezpieczeństwa pozostanie zawsze aktualny. Dlaczego? Wyjaśniamy to w tym artykule.

Bezpieczna maszyna

Maszyny i urządzenia muszą być bezpieczne. Pojęcie to wydaje się wręcz aksjomatem, ale w praktyce zrozumienie problematyki BHP w odniesieniu do maszyn nie jest powszechne. Zabezpieczenia wbudowane w urządzenia to jedno, ale konieczne jest również prawidłowe zabezpieczenie zainstalowanego urządzenia, jego oznakowanie, przygotowanie instrukcji (zarówno odnośnie do prawidłowej eksploatacji, jak i postępowania w sytuacjach awaryjnych). Wszystkie maszyny, które są bezpieczne w rozumieniu odnośnych przepisów są oznaczone certyfikatami zgodności (Deklaracją Zgodności).

Jak zabezpieczyć maszyny?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy maszynach przemysłowych wymaga zwykle spełnienia kilku podstawowych warunków:

 • instalacji i kalibracji urządzeń sterujących pracą maszyny, jeśli panel sterowania nie jest wbudowany w samą jej konstrukcję lub kalibracji i zabezpieczenia stanowiska pracy przy panelu wbudowanym;
 • zabezpieczenia procedury uruchamiania maszyn, co wiąże się często z koniecznością przeprowadzenia wstępnych czynności kontrolnych przynajmniej niektórych elementów maszyny;
 • zapewnienia skutecznego i bezpiecznego sposobu awaryjnego zatrzymywania pracy maszyny. W zależności od typu i konfiguracji urządzenia może to wymagać instalacji dodatkowych elementów obwodu elektrycznego lub dodatkowych urządzeń sterujących;
 • instalacji osłon przy elementach ruchomych, podajnikach, przenośnikach, wyrzutniach itd. Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie osłon jest możliwe w odniesieniu do wszystkich elementów maszyn, ale w przypadku wybranych jest koniecznością;
 • instalacji systemu odłączania urządzenia od zasilania. Warto podkreślić, że nie chodzi tu o wyłączenia awaryjne, tylko o odłączenie urządzenia po zakończonej pracy. W zależności od sposobu zasilania i specyfiki stanowiska może być konieczna instalacja dodatkowego osprzętu, który pozwoli bezpiecznie wyłączać zasilanie;
 • opracowania i wykonania oznakowania w pobliżu punktów niebezpiecznych. Takie oznakowanie musi ściśle odpowiadać rodzajowi zagrożenia, a znaki umieszczone być w miejscach widocznych i umożliwiających podjęcie odpowiedniej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • zabezpieczenia maszyn przed przebiciem, pożarem, wybuchem itd., w zależności od typu maszyny oraz specyfiki stanowiska.

Nowe czy uzgodnione?

Teoretycznie obowiązek zapewnienia zgodności z wymaganiami minimalnymi dotyczy starych urządzeń (które z tymi wymaganiami nie były zgodne w chwili produkcji), ale w praktyce nie można zaniedbać kwestii związanych z BHP również przy maszynach nowych. Te są wprawdzie stosunkowo dobrze zabezpieczone już na etapie wykonania fabrycznego, jednak instalacja maszyny w konkretnych warunkach zakładu produkcyjnego może oznaczać konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Jest to kwestia, którą należy wnikliwie przeanalizować – od prawidłowego zabezpieczenia urządzenia zależy dokonanie odbioru przez UDT, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, higiena i efektywność pracy przy danym urządzeniu.

Odśnieżanie dachów – BHP

W tym roku wyjątkowo zawitała do Nas zima, dla dzieci to na pewno radość ze śniegu, zaś dla pracowników nowe obowiązki związane z odśnieżaniem dachów.

Odśnieżanie dachów, a bezpieczna praca

By odśnieżanie dachów mogło być wykonane bezpiecznie, potrzebne jest spełnienie kilku warunków:

 • Opracowanie instrukcji BHP i oceny ryzyka zawodowego przy odśnieżaniu dachów,
 • Na tej podstawie należy uaktualnić zakładową tabelę przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • Należy opracować, lub uaktualnić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości do takich należą)
 • W zależności od potrzeb poddać pracowników wyznaczonych do odśnieżania dachów szkoleniu BHP / instruktażowi stanowiskowemu / badaniu lekarskiemu (więcej szczegółów: zobacz nasz film poniżej)

Odśnieżanie dachów – sugestia dot. środków ochronnych

Podczas odśnieżania dachów należy wziąć pod uwagę dwie grupy ryzyk, na jakie będą narażeni pracownicy:

 • Ryzyko związane z pracą na wysokości
 • Ryzyko związane z pracą w niskiej temperaturze

W związku z tym środki ochronne zbiorowe i indywidualne można podzielić następująco (kwestie bezpiecznej organizacji zawierają się w instrukcji BHP i dokumentacji oceny ryzyka):

 • Środki ochrony zbiorowej, chroniące przed upadkiem: bariery, siatki – o ile w zakładzie jest możliwość ich stosowania (odpowiednia konstrukcja budynku / dachu z elementami montażowymi dla ŚOZ)
 • Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem: uprząż ochronna wraz z liną + urządzenie hamujące, bądź też uprząż zapięta do urządzenia samohamownego; Środki te muszą być bezwzględnie przypięte do mocowania o odpowiedniej nośności (kotwy, śruby z uchem);
 • Środki ochrony indywidualnej i ubranie robocze chroniące przed zimnem: najbardziej narażone na odmrożenie są dystalne części ciała: palce rąk i nóg, zatem odpowiednie obuwie i rękawice chroniące przed zimnem, są niezbędnym minimum; Wskazane byłoby wyposażenie pracownika także w ocieplane spodnie i kurtkę;

Warto pamiętać, że ryzyko związane z odśnieżaniem dachów leży także po stronie pracodawcy – pracodawca może chronić pracownika przed wpływem zimna na zdrowie jedynie w minimalnym stopniu. Rodzi to jednak ryzyko,  że taki pracownik zachoruje na chorobę sezonową, np. grypę i uda się na zwolnienie chorobowe, a zatem nie przyniesie pracodawcy żadnych korzyści.

Może więc warto zainwestować w ochronę pracownika nieco więcej – zapewnić mu np. dodatkowy, ciepły posiłek (nie musi spełniać norma dla posiłków profilaktycznych), lepszą kurtkę i spodnie?