Archiwa tagu: bhp

Pod tagiem „BHP” znajdziesz treści na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności treści podpowiadające, jak bezpiecznie zorganizować stanowisko pracy, jednocześnie zapewniając pracownikom komfort pracy i higieniczne jej warunki; Informacje, jak należy zachować się w obliczu różnych zagrożeń w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy, co trzeba zrobić, kiedy wydarzy się wypadek, lub innego typu niespodziewane zdarzenie, potencjalnie niebezpieczne.

praca umysłowa oraz praca fizyczna

Praca umysłowa nieodzownym elementem pracy fizycznej

W terminologii Prawa Pracy brak jest jednoznacznego odniesienia do tych dwóch terminów.

Powszechnie zwykło się przyjmować, iż praca umysłowa to taka, która wymaga wyższego, niż przeciętnie skupienia, umiejętności analitycznych, oraz zaangażowania głównie centralnego układu nerwowego w celu realizacji określonych procesów, jakim jest odbiór i analiza informacji, podejmowanie decyzji, a także gotowość do udzielania odpowiedzi (w zależności od stanowiska).

Ten rodzaj pracy charakteryzuje się większym obciążeniem czynnikami stresogennymi związanym z koniecznością odbioru i przetwarzania dużej ilości informacji, a także z materialnym czynnikiem środowiska pracy. Praca umysłowa wiąże się z wykonywaniem pewnych dodatkowych czynności np. z ręcznym transportem ciężarów (laptop, segregator, ryza papieru), wchodząc w obszar pracy fizycznej. Praca umysłowa polega głównie na planowaniu, wykonaniu pracy koncepcyjnej polegającej na opracowaniu planu, mechanizmu działania celem zrealizowania założonego celu. Z uwagi na znaczne obciążenia statyczne, wynikające z wymuszonej pozycji ciała (z reguły praca siedząca przy obsłudze monitorów ekranowych) ten rodzaj pracy w dużej mierze obarczony jest występowaniem chorób zawodowych lub tzw. parazawodowych, polegających na przeciążeniu układu mięśniowo- szkieletowego (oprócz obciążenia statycznego ryzyko rośnie w wyniku niedostosowania stanowiska pracy do warunków antropometrycznych człowieka, lub braku właściwej organizacji pracy (np. uniemożliwienie korzystania z przerw)).

Z kolei praca fizyczna przejawia się większym zaangażowaniem układu mięśniowo – szkieletowego w proces pracy, aniżeli umysłowego. Przejawia się zwiększonym wydatkiem energetycznym w stosunku do osób wykonujących pracę umysłową, dlatego przepisy bhp szczegółowo regulują warunki pracy osób wykonujących pracę fizyczną, przy okazji nakładając na pracodawcę szereg wymagań związanych z zapewnieniem właściwych warunków pracy i niektórych świadczeń (np. posiłki profilaktyczne). Praca fizyczna nie ma jednak prawa bytu bez wysiłku umysłowego, który pracownik wykonuje w związku z wykonywanymi czynnościami. Pracownik nieustannie myśli i analizuje proces pracy, musi być wyjątkowo skupiony na wykonywaniu czynności, co ma nieodzowny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej przez niego pracy. Praca fizyczna obarczona jest zdecydowanie zwiększonym ryzykiem powstania urazu z uwagi na częsty kontakt z czynnikami niebezpiecznymi środowiska pracy (np. operowanie narzędziami ręcznymi z napędem, ręczne prace transportowe, odpryski/ odrzut podczas obróbki materiałów – metal drewno itp.), lub szkodliwymi, które w wyniku długotrwałego oddziaływania na organizm ludzki mogą doprowadzić do choroby zawodowej, a w skrajnych przypadkach mogą spowodować także uraz, zmieniając tym samym swoją kwalifikację (np. pyły poniżej DGW – dolnej granicy wybuchowości, maja status czynnika szkodliwego, natomiast po przekroczeniu DGW powodują zagrożenie wybuchowe).

Jak łatwo zauważyć, oba rodzaje prac nieustannie się przeplatają, dlatego trudno jest przyjąć jednoznaczne nazewnictwo w tym zakresie. Bardziej właściwym jest określenie wynikające stricte z przepisów dotyczących bhp, gdzie spotykamy się z określeniem stanowiska robotnicze oraz stanowiska administracyjno-biurowe. Pojęcia te odnoszą się już konkretnie do stanowisk pracy, których charakter wynika z rodzaju wykonywanych czynności. Przynależność stanowisk pracy do danej grupy zależy od rodzaju czynności przeważających w normalnym toku pracy, o czym decyduje ostatecznie pracodawca. Stanowiska administracyjno – biurowe charakteryzują się przewagą pracy umysłowej z „dodatkiem” pracy fizycznej. Natomiast stanowiska robotnicze wykazują znacznie większe zaangażowanie mięśni w wykonanie pracy.

Zadania służby BHP - co to jest?

Służba BHP – jakie ma cele?

Służba BHP to specyficzny „organ” firmy, którego zadaniem jest szeroko rozumiane nadzorowanie wszystkich tych aspektów działalności, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce zakres obowiązków, choć ustawowo tożsamy w każdej sytuacji, zależy od specyfiki firmy i jej etapu rozwojowego.

Szczegółowe zadania służby BHP

Służba BHP wykonuje między innymi zadania polegające na:

 • bieżącej kontroli stanowisk pracy pod kątem zgodności z normami, wymogami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowaniu właściwych osób i organów firmy o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • współpracy z pracodawcą w zakresie usuwania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
 • opiniowaniu instrukcji bezpieczeństwa sporządzanych zgodnie z odnośnymi przepisami (typowe instrukcje tworzone w większości firm dotyczą między innymi: stosowanych rozwiązań technologicznych, postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia, obsługi maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, udzielania pomocy przedmedycznej);
 • udziale w dokonywaniu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych stanowisk, stanowisk reorganizowanych i przenoszonych;
 • konsultacjach i wsparciu pracodawcy w zakresie szkoleń i adaptacji pracowników do zasad BHP obowiązujących w firmie;
 • prowadzeniu doradztwa i konsultowania zasad BHP z pracownikami, jednostkami organizacyjnymi i niezależnymi podmiotami działającymi w obrębie organizacji (np. związkami zawodowymi);
 • sporządzaniu analiz i planów dotyczących BHP w firmie;
 • optymalizacji nowych procesów technologicznych wdrażanych w zakładach usługowych i produkcyjnych;

Najważniejszy z najważniejszych

Podstawowym zadaniem służby BHP jest bez wątpienia kontrola bieżąca. Pozostałe funkcje mają charakter okresowy lub epizodyczny – są oczywiście ważne, ale ich realizacja jest uzależniona przede wszystkim od etapu rozwojowego firmy, natomiast bieżąca kontrola BHP jest obszarem zainteresowań służby BHP przez cały czas.

Taka kontrola może przyjmować różne formy: od okresowego sprawdzania określonych parametrów na stanowiskach pracy, przez monitoring sytuacji, aż po interwencje kryzysowe, kiedy warunki BHP zmieniają się w związku z różnymi niezależnymi czynnikami.

To bieżąca analiza zagrożeń w miejscu pracy stanowi podstawę do budowy instrukcji bezpieczeństwa, zarysów procesów technologicznych itd. Zmiany w zasadach BHP wynikają zawsze ze zmian o charakterze organizacyjnym i wynikają ze stanu poprzedniego – służba BHP jest odpowiedzialna za znajomość stanu zabezpieczeń przed zagrożeniami wszystkich typów w dowolnym momencie historii firmy. Dysponując tymi informacjami, służba BHP sugeruje rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy w zakładzie lub na poszczególnych stanowiskach i tylko dzięki danym bieżącym może skutecznie brać udział w badaniu przyczyn wypadków albo zdarzeń ryzykownych w organizacji.

Podsumowanie

Choć zadanie służby BHP można z powodzeniem opisać w jednym, niezbyt długim zdaniu, w praktyce jest to zespół złożonych działań, których realizacja przyczynia się do maksymalizacji komfortu i bezpieczeństwa oraz higieny pracy w dowolnym horyzoncie czasowym, zarówno w kontekście poszczególnych stanowisk, jak i w kontekście sytuacji całej organizacji. Zadanie służby bezpieczeństwa – to podstawowe – jest realizowane na różne sposoby, często każdego dnia, choć zwykle nie jest to szczególnie widoczne. Wagę tych zadań docenia się jednak szczególnie wtedy, kiedy widać postęp w warunkach higieny pracy wraz z rozwojem firmy i wydłużeniem się czasu jej obecności na rynku.

BHP na koniec roku

pwljm.pl – podsumowanie roku (BHP)

Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań.

Także my nie uchylamy się od tego zwyczaju i postanowiliśmy podsumować, co udało się osiągnąć w naszej sieciowej działalności.

BHP

 • Strona pwljm.pl: powstała w okolicach czerwca, od tego czasu ciągle ją doskonalimy – jeśli masz jakieś uwagi, propozycje, chętnie o nich się dowiemy (napisz w komentarzu).
 • Blog o BHP: udało się opublikować 24 posty, średnio 4 na miesiąc; Mogło być lepiej.
 • Kanał BHP na Youtube: dobrze, że w ogóle powstał, na chwilę obecną mamy około 30 filmów, część są to tylko materiały reklamowe, ale wiele z nich można wykorzystać w szkoleniach (np. w dodatkowych szkoleniach z BHP w firmie, do wprowadzenia których gorąco zachęcamy).

Ponadto zaistnieliśmy w innych społecznościach:

na twitterze

BHP twitter

 

na facebooku, gdzie mamy dość liczną grupę fanów (dobrze mieć świadomość, że temat BHP cieszy się zainteresowaniem)

BHP facebook

na google plus

BHP G plus

na slideshare, gdzie przede wszystkim możesz pobrać nasze materiały informacyjne (lub jeśli nie chcesz zakładać tam konta, to zapraszamy do działby BHP – pobieranie)

BHP slideshare

A w nowym roku? Będziemy działać dalej, byle z jak najlepszym skutkiem 🙂

Choinka dla BHP - owca

Zabawne BHP – grudzień 2014

Grudzień ma się już ku końcowi, więc pora na publikowanie

Zabawnego BHP

Kontynuując serię rozpoczętą miesiąc temu, dziś znowu o bezpiecznej pracy informował nas będzie Homer Simpson. Homer oczywiście uczy nas na zasadzie kontrastu – czego lepiej nie robić w pracy, by nie ryzykować zdrowiem.

Film z Homerem i jego przygodami z zakresu bezpiecznej pracy:

Pamiętaj, by odwiedzić nasz kanał o BHP na Youtube!

Do zobaczenia!

Środki ochrony indywidualnej

Kiedy środki ochrony indywidualnej?

Wśród polskich pracodawców nie ma na ogół problemu z wydawaniem środków ochronnych, czy z właściwym ustaleniem norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Jednak pracownicy nie zawsze korzystają z ochron indywidualnych.

Dlaczego?

Czytaj dalej

BHPieseł radzi – nowa postać na scenie BHP

Znanymi postaciami ze szkoleń BHP są Napo i Klaus – operator wózka widłowego. Ich zna prawie każdy, kto przechodził szkolenie.

My jednak, na fali popularności memów postanowiliśmy stworzyć własną postać:

BHPieseł

Czyli popularny „pieseł” w nowym wcieleniu.

BHPieseł prezentować się będzie tak:

BHPieseł png

Zapraszam do komentowania, napiszcie jakie odcinki z serii

BHPieseł radzi

chcielibyście zobaczyć.

Już niedługo pierwszy film z udziałem BHPieseła, więc odwiedzajcie blog regularnie!