Archiwa kategorii: Umowa o pracę

Bezpieczeństwo pracy w Unii Europejskiej

6 – dniowy tydzień pracy – nowy projekt zmian prawnych

Ostatnie dni przyniosły pracownikom i pracodawcom informację o nowym pomyśle posłów Platformy Obywatelskiej.

6 dniowy tydzień pracy zalegalizowany (?)

Projekt PO zakłada, że po zmianach pracodawca będzie mógł zorganizować / zaplanować i ustalić harmonogram pracy na 6 dni w tygodniu.

Normy czasu pracy – sytuacja obowiązująca

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje średnio (w okresie rozliczeniowym czasu pracy) 5 dniowy tydzień pracy, z średnio 8-godzinnym dniem pracy. Stąd obowiązująca w Polsce tygodniowa norma czasu pracy ustalona na 40 godzinBHP - planowanie czasu pracy i harmonogramu pracy

Tydzień pracy – na czym mają polegać zmiany?

Posługując się powyższą grafiką, nie będzie trzeba w harmonogramie pracy danego pracownika uwzględniać dodatkowego dnia wolnego w tygodniu, który nastąpi po 6 dniowym tygodniu pracy. W powyższej grafice modyfikacja wyglądałaby tak, że usunięta zostanie strzałka świadcząca o przesunięciu dnia wolnego na kolejny tydzień, a w tygodniu drugim zniknie jeden, lub dwa dni wolne od pracy – w ich miejsce pracodawca mógłby zaplanować dni robocze.

6 dniowy tydzień pracy – szanse i zagrożenia

Szanse dla uczestników procesu pracy byłyby następujące:

  • Pracownik mógłby zarobić więcej, gdyby sobie życzył
  • Pracodawca mógłby elastyczniej organizować pracę
  • Pracodawca nie ponosiłby kosztów zatrudnienia nowych pracowników (warto pamiętać, że nowy pracownik, to na starcie spore koszty dla firmy, a jednocześnie taki pracownik może po kilku dniach zrezygnować z pracy; sytuacja taka nie będzie mieć miejsca w przypadku obecnych, „sprawdzonych” pracowników).

Z planowanymi zmianami wiążą się też zagrożenia:

  • Możliwe nadużycia ze strony pracodawców
  • Ogólnie słabsza jakość pracy – pracownicy mniej wypoczęci (z punktu widzenia BHP oznaczać to będzie także wzrost wypadkowości – mniejsze skupienie na kwestiach bezpieczeństwa związanych z wykonywaną pracą).

6 dniowy tydzień pracy – kto za, a kto przeciw?

Jak można się domyślać, przeciwne proponowanym zmianom są związki zawodowe, a także wstępnie tego samego zdania co związki, jest premier Kopacz (tu nie jest pewne, czy zdanie się nie zmieni).

Za zmianami póki co są PKPP Lewiatan i pomysłodawcy projektu.

O ile Nam wiadomo, póki co nikt nie pyta samych pracowników o zdanie, a przecież to ich los się waży!

6 dniowy tydzień pracy i statystyki pracy – Polska vs. Europa

Bezpieczeństwo pracy w Unii Europejskiej

Okazuje się, że jesteśmy już teraz narodem, który jest jednym z najwięcej pracujących w ciągu roku. Dane z 2012 roku pokazują, że narody Europy pracują ok około 1600 godzin rocznie, do niemalże 1900 godzin na rok. Polska w tym zestawieniu jest w czołówce najwięcej pracujących: 1848 godzin roboczych w 2012 r. na jednego pracownika.

Tabela z rocznym obciążeniem pracownika pracą | P.W. LJM - profesjonalne BHP

Podsumowanie:

Z pewnością projekt proponowany przez PO nie jest rozwiązaniem idealnym i 6 dniowy tydzień pracy budzi uzasadnione obawy o możliwości nadużyć i innych negatywnych konsekwencji związanych z tak dużym obciążeniem pracą. Z drugiej jednak strony obecnie wielu pracowników zgłasza chęć pracy w wymiarze dłuższym, niż 40 dni tygodniowo, a nawet realizuje zamiar pracy ponad ten limit pracując u różnych pracodawców.

Jaki będzie efekt tych – póki co – dyskusji, czas pokaże.

Załącznik do wpisu: 6 dniowy tydzień pracy planowanie czasu pracy i harmonogramu pracy P W LJM

 

 

 

obowiązki pracodawcy a BHP

Jak zakończyć pracę w danej firmie

Na naszych szkoleniach od czasu do czasu pojawia się pytanie:

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Niewypowiedzianą intencją pytających jest „jak zakończyć pracę w danej firmie już?

Uwaga: aktualizacja – sprawdź szczegóły poniżej

Chęć rozstania się z obecną firmą może być spowodowana różnymi przyczynami, ale często jest to:

  • znalezienie lepszej (cokolwiek by to nie oznaczało) pracy w innej firmie
  • rozczarowanie pracą w obecnej firmie

Zgodnie z Art. 30. § 1. Kodeksu Pracy:

Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Pracownicy, którzy chcieliby zakończyć pracę u swojego pracodawcy ze skutkiem natychmiastowym, zapewne będą najbardziej zainteresowani podpunktami 1) (porozumienie stron) i 3) (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

W tym przypadku pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o rozwiązaniu umowy o pracę – zobacz druk

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia

Podstawą do rozwiązania umowy przez pracownika w ten sposób jest Art. 55 Kodeksu Pracy:

Art. 55. § 1. (134) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. (135) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. (136) Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. (137) Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jak wynika z powyższego, pracownicy mogą rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy został udowodniony szkodliwy wpływ pracy w danym zakładzie, na danym stanowisku, na zdrowie pracownika. Drugą podstawą rozwiązania w tym trybie umowy o pracę jest naruszenie przez pracodawcę obowiązków względem pracowników.

W obu tych sytuacjach konieczne jest ich opisanie na druku kierowanym do pracodawcy – pobierz wzór druku

Aktualizacja w dniu 19.10.2015 r.

Jako, że nie jesteśmy specjalistami od kadr, więc uzupełniamy treść o opinię specjalistki od kadr – znanej Wam już Donaty z „Kadr w pigułce”.

Zobaczcie, co na ten temat ma Wam do powiedzenia Donata: