Archiwa kategorii: BHP

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy – kategoria tematyczna zawierająca w sobie wszystko, co związane z bezpieczeństwem pracy, po to, abyś pracował bez uszczerbków na zdrowiu i aby twoja praca przynosiła same korzyści bez zdrowotnych szkód.
W obrębie tej tematyki dowiesz się o prewencji:
– wypadków przy pracy i związanych w inny sposób z wykonywaną pracą
– chorób zawodowych
– śmiertelnych i ciężkich w skutkach zdrowotnych zdarzeń w pracy
W tej kategorii także dowiesz się o higienie pracy w tym:
– higienie rozumianej jako prewencja dość typowych chorób, jak zachorowania tzw. „sezonowe”
– higienie zdrowia psychicznego, inaczej mówiąc dowiesz się jak pracować, żeby nie zwariować :-)
Kategoria „BHP” zawiera w sobie także informacje o prawach i obowiązkach uczestników procesu pracy i podmiotów trzecich, związanych z bezpieczeństwem, w tym:
– pracowników
– pracodawców
– kierowników, mistrzów, brygadzistów
– organów nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celny, Straż Graniczna, Policja i Prokuratura.

Miniatura - ikona ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – informacje wstępne

Ocena ryzyka zawodowego to pierwszy z procesów prowadzących do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Choć wydaje się, że większość potrzebnych informacji można już znaleźć w gotowej postaci w Internecie, nie jest to prawdą i ocenę ryzyka należy przeprowadzić w każdym zakładzie i dla każdego stanowiska oddzielnie, aby mieć pewność, że uwzględnione zostały cechy specyficzne dla danej organizacji.

Norma PN-N-18002 dokładnie precyzuje, czym jest ryzyko zawodowe, przy czym najistotniejszą informacją jest z pewnością fakt, że ryzyko zawodowe powiązane jest z możliwością wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego ma zapewnić pracownikom, że w czasie pracy nie ucierpi ich zdrowie.

Ocenę ryzyka zawodowego można przedstawić jako analizę bieżącego stanu zabezpieczeń. Ocenie podlega środowisko pracy, definiowane są czynniki szkodliwe, przedsiębrane środki ostrożności i stopień, w jakim dzięki nim można ograniczyć ryzyko konkretnego zdarzenia. Ocena ryzyka zawodowego musi także uwzględniać specyficzne warunki pracy, dzięki czemu możliwe jest również wychwycenie niespecyficznych dla danego zawodu zagrożeń. Przykładem może być ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy – co do zasady nie ma zwykle ryzyka poparzenia chemicznego na tym stanowisku, ale w przypadku sprzedawców w sklepie z chemią gospodarstwa domowego należy takie zagrożenie uwzględnić i opisać środki zaradcze.

Cel przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego można jednak rozumieć również nieco inaczej. Wprawdzie naczelnym imperatywem jest obniżenie ryzyka dla zdrowia i życia pracowników tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale można na to spojrzeć również z perspektywy ekonomii – każdy wypadek obniża efektywność pracy, zmniejsza wydajność i ogranicza rentowność przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie bierze się pod uwagę potencjalnych konsekwencji cywilnoprawnych zdarzenia.

Tabela: stopniowanie ryzyka

Tabelaryczna ocena ryzyka zawodowego

Źródło: pip.gov.pl

Ocena ryzyka zawodowego jest analizą wymuszoną odpowiednimi przepisami. Do przeprowadzenia takowej zobligowany jest każdy pracodawca, ale – co ważne – przepisy nie precyzują w sposób jasny i pełny, w jaki sposób ocenę taką się przeprowadza. Stąd też dziś dominują dwa trendy – byle jaka analiza, która nic nie daje, przeprowadzana przed przedsiębiorców, dla których liczą się tylko krótkoterminowe zyski, albo rzetelna ocena przeprowadzana przez zewnętrznych ekspertów, która ma naprawdę pomóc w zapewnieniu najwyższego standardu bezpieczeństwa, a przy okazji przyczynić się również do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. To drugie podejście ma też tę zaletę, że bezpieczeństwo pracy jest regulowane różnymi aktami normatywnymi, więc zaangażowanie do jego oceny kogoś, kto potrafi wychwycić biurokratyczne niuanse, ma duże znaczenie dla prawnej sytuacji firmy. Warto też zauważyć, że dobrze przygotowana ocena ryzyk zawodowych dla poszczególnych stanowisk zdecydowanie ułatwia przygotowanie dokumentów szczegółowych, w tym instrukcji BHP i polityki bezpieczeństwa, jeśli taka w firmie obowiązuje. Z kiepską oceną ryzyka nie da się uzyskać równie dobrych efektów.

Zagrożenia w pracy sprzedawcy - jak się przed nimi bronić

Zagrożenia w pracy sprzedawcy

Praca sprzedawcy, w zależności od określonego umową zakresu obowiązków służbowych, może nieść ze sobą sporą liczbę poważnych zagrożeń. Należy je zidentyfikować, aby możliwe było stworzenie kompleksowego planu bezpieczeństwa i dobranie właściwych środków ochrony.

 • Zagrożenia dla układu ruchowego. Częste i długotrwałe przebywanie w niewygodnej pozycji, na przykład w czasie wykładania towaru na niskie półki, a także wykonywania obowiązków wsparcia dla personelu przy kasie powoduje powstanie obciążeń statycznych działających na kościec i układ mięśniowy. Podobne zagrożenia, wynikające jednak z obciążeń dynamicznych, związane są z koniecznością przenoszenia lub ustawiania ciężkich opakowań zbiorczych, lub transportem na wózkach ręcznych towarów pomiędzy różnymi częściami sklepu albo magazynem a sklepem.
 • Zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Bardzo często najpoważniejszym zagrożeniem w pracy sprzedawcy jest stres. Manifestuje się on zarówno objawami fizjologicznymi, jak i psychologicznymi, przy czym te ostatnie zwykle mają poważniejsze konsekwencje. Lokalizacja źródeł stresu nie jest łatwa, a całkowite wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska najczęściej jest niemożliwe.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia zmysłowe. Spowodowane mogą być one niewłaściwym oświetleniem lub zbyt gwałtownymi zmianami temperatury albo po prostu niekorzystną temperaturą w miejscu pracy. Poza zwiększeniem poziomu stresu przedłużające się działanie tych niekorzystnych czynników może przyczyniać się do zaburzeń pracy układu nerwowego, a nawet trwałego uszkodzenia organów zmysłowych i w konsekwencji zaburzenia funkcji poznawczych.

Nie w każdym przypadku zagrożenia będą identyczne. Wiele zależy od stopnia specjalizacji stanowiska (w mniejszych sklepach zwykle zagrożeń jest więcej, w dużych marketach, gdzie zadania podzielone są między wielu pracowników, część zagrożeń jest specyficzna wyłącznie dla niektórych stanowisk). Bardzo ważnym czynnikiem zabezpieczającym przed zagrożeniami jest w takim przypadku organizacja pracy – jest to środek zapobiegawczy działający przeciwko konsekwencjom stresu, ale również zmniejszający dokuczliwość zagrożeń fizycznych.

Ponieważ trudno jest poprzez działania kierownictwa zmniejszyć poziom stresu, bardzo dużego znaczenia nabierają odpowiednie szkolenia. Praca na stanowisku sprzedawcy wymaga określonych predyspozycji psychologicznych i zdolności do podejmowania wysiłku fizycznego – obecnie jednak zawód ten postrzegany jest jako podstawowy i często w związku z tym bagatelizuje się zagrożenia, na jakie narażony jest sprzedawca. Niedostosowanie szkoleń BHP do zasad obowiązujących w realiach konkretnego sklepu prowadzi do niedopasowania treści do wymogów firmy, co przyczynia się do większej niż zwykle szkodliwości czynników ryzyka – pracownik nieprzygotowany do właściwej odpowiedzi na zagrożenie jest na nie bardziej podatny, dlatego poza identyfikacją zagrożeń tak ważne jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia wstępnego.

Wypadek drogowy - w drodze do pracy

Charakterystyka wypadków w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy wydaje się łatwy do scharakteryzowania, jednak w praktyce pojęcie to jest dość szerokie, a jednocześnie obwarowane kilkoma ograniczeniami, które sprawiają, że nie każda droga do pracy jest tak samo dobra w rozumieniu przepisów.

Którędy do pracy?

Przepisy, a konkretnie ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, definiuje wypadki przy pracy jako zdarzenia, które miały miejsce w drodze do pracy lub z pracy, ale tylko pod warunkiem, że droga ta była najkrótszą możliwą i nie została przerwana, a więc w tym czasie pracownikowi nie wolno załatwiać spraw prywatnych, nawet jeśli pozornie nie wpływa to na czas potrzebny na pokonanie drogi do pracy lub z pracy. W przeciwnym razie zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy.

Nie tylko do domu

Co ważne, wypadki w drodze do lub z pracy nie są na stałe związane z trasą dom-praca-dom. Ustawodawca dopuszcza bowiem zamknięty katalog innych punktów:

 • inne miejsce zatrudnienia;
 • miejsca zwykłego wykonywania funkcji służbowych;
 • miejsca zwykłego spożywania posiłków;
 • miejsca odbywania nauki.

Co może się wydarzyć w drodze do pracy?

W tym przypadku oczywiście nie ma mowy o zamkniętym katalogu wypadków, natomiast z pewnością można stworzyć listę dość często powtarzających się zdarzeń. Do tych na pewno można zaliczyć wypadki drogowe, urazy spowodowane oblodzeniem chodnika, potknięcia, ale także – na szczęście zdecydowanie rzadziej występujące – wypadki spowodowane świadomym i celowym działaniem osób trzecich.

Świadczenia związane z wypadkami mającymi miejsce w drodze do pracy

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy, ma prawo do pełnego wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu roku (czas ten może być dzielony między krótsze okresy niezdolności do pracy występujące po kilku wypadkach), a następnie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli powstała wskutek wypadku niezdolność do pracy będzie miała charakter trwały, można ubiegać się również o rentę z tytułu niezdolności do pracy – o jej przyznaniu, podobnie jak o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, decyduje jednak lekarz orzecznik, natomiast prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają jego ocenie, a wynikają wprost z przepisów prawa, choć oczywiście ograniczony jest czas, przez jaki wszystkie te świadczenia mogą być wypłacane.

Nie ma natomiast możliwości uzyskania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jak więc widać, sama definicja już jest mocno skomplikowana i mglista, a dodatkowe komplikacje, dotyczące szczególnie oceny parametrów subiektywnych, takich jak czas podróży i wielkość doznanych urazów sprawiają, że kwestie związane z wypadkami w drodze do pracy są zwykle bardzo skomplikowane i trudno tu o jakiekolwiek uogólnienia na wyższym poziomie szczegółowości.

Zadania służby BHP - co to jest?

Służba BHP – jakie ma cele?

Służba BHP to specyficzny „organ” firmy, którego zadaniem jest szeroko rozumiane nadzorowanie wszystkich tych aspektów działalności, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce zakres obowiązków, choć ustawowo tożsamy w każdej sytuacji, zależy od specyfiki firmy i jej etapu rozwojowego.

Szczegółowe zadania służby BHP

Służba BHP wykonuje między innymi zadania polegające na:

 • bieżącej kontroli stanowisk pracy pod kątem zgodności z normami, wymogami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowaniu właściwych osób i organów firmy o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • współpracy z pracodawcą w zakresie usuwania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
 • opiniowaniu instrukcji bezpieczeństwa sporządzanych zgodnie z odnośnymi przepisami (typowe instrukcje tworzone w większości firm dotyczą między innymi: stosowanych rozwiązań technologicznych, postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia, obsługi maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, udzielania pomocy przedmedycznej);
 • udziale w dokonywaniu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych stanowisk, stanowisk reorganizowanych i przenoszonych;
 • konsultacjach i wsparciu pracodawcy w zakresie szkoleń i adaptacji pracowników do zasad BHP obowiązujących w firmie;
 • prowadzeniu doradztwa i konsultowania zasad BHP z pracownikami, jednostkami organizacyjnymi i niezależnymi podmiotami działającymi w obrębie organizacji (np. związkami zawodowymi);
 • sporządzaniu analiz i planów dotyczących BHP w firmie;
 • optymalizacji nowych procesów technologicznych wdrażanych w zakładach usługowych i produkcyjnych;

Najważniejszy z najważniejszych

Podstawowym zadaniem służby BHP jest bez wątpienia kontrola bieżąca. Pozostałe funkcje mają charakter okresowy lub epizodyczny – są oczywiście ważne, ale ich realizacja jest uzależniona przede wszystkim od etapu rozwojowego firmy, natomiast bieżąca kontrola BHP jest obszarem zainteresowań służby BHP przez cały czas.

Taka kontrola może przyjmować różne formy: od okresowego sprawdzania określonych parametrów na stanowiskach pracy, przez monitoring sytuacji, aż po interwencje kryzysowe, kiedy warunki BHP zmieniają się w związku z różnymi niezależnymi czynnikami.

To bieżąca analiza zagrożeń w miejscu pracy stanowi podstawę do budowy instrukcji bezpieczeństwa, zarysów procesów technologicznych itd. Zmiany w zasadach BHP wynikają zawsze ze zmian o charakterze organizacyjnym i wynikają ze stanu poprzedniego – służba BHP jest odpowiedzialna za znajomość stanu zabezpieczeń przed zagrożeniami wszystkich typów w dowolnym momencie historii firmy. Dysponując tymi informacjami, służba BHP sugeruje rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy w zakładzie lub na poszczególnych stanowiskach i tylko dzięki danym bieżącym może skutecznie brać udział w badaniu przyczyn wypadków albo zdarzeń ryzykownych w organizacji.

Podsumowanie

Choć zadanie służby BHP można z powodzeniem opisać w jednym, niezbyt długim zdaniu, w praktyce jest to zespół złożonych działań, których realizacja przyczynia się do maksymalizacji komfortu i bezpieczeństwa oraz higieny pracy w dowolnym horyzoncie czasowym, zarówno w kontekście poszczególnych stanowisk, jak i w kontekście sytuacji całej organizacji. Zadanie służby bezpieczeństwa – to podstawowe – jest realizowane na różne sposoby, często każdego dnia, choć zwykle nie jest to szczególnie widoczne. Wagę tych zadań docenia się jednak szczególnie wtedy, kiedy widać postęp w warunkach higieny pracy wraz z rozwojem firmy i wydłużeniem się czasu jej obecności na rynku.

Jak często kursy BHP?

Szkolenia BHP – jak często?

W naszej pracy często jesteśmy pytani o to

jak często musi być przeprowadzane szkolenie BHP?

Otóż, odpowiedź jest różna w zależności od tego, w kontekście którego pracownika pytający zadaje pytanie. Bowiem dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach czasookresy szkoleń BHP mogą się różnić, podobnie jak odpowiedź może być różna ze względu na rodzaj (wstępne BHP, okresowe BHP) i kolejność szkolenia (pierwsze, bądź kolejne szkolenia okresowe BHP).

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ musi odbyć się w pierwszym dniu zatrudnienia, jeszcze przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy na stanowisku. Szkolenie wstępne BHP musi być także przeprowadzone dla pracownika, który kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, ale po jakiejkolwiek nieciągłości zatrudnienia (choćby jednodniowej).

W tym miejscu warto dodać, że obowiązek przejścia szkolenia BHP mają także osoby wykonujące zadania służby BHP, a także wszyscy kierownicy, w tym prezesi, dyrektorzy i inne osoby reprezentujące przed pracownikami podmiot gospodarczy, będący organizatorem pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP – kiedy?

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi odbyć się przed utratą ważności poprzedniego szkolenia BHP dla danego pracownika. Utrata ważności następuje:

 • W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych i innych, inżynieryjno – technicznych – w ciągu roku od szkolenia wstępnego BHP. Zatem ci pracownicy przechodzą szkolenie okresowe przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia.
 • W przypadku pracodawców, pracowników ich reprezentujących i pracowników pełniących funkcje kierownicze pierwsze szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzić do 6 miesięcy od zatrudnienia.
 • Wyjątki od powyższych reguł stanowią sytuacje, gdy pracownik posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego dla tego samego stanowiska u poprzedniego pracodawcy i okres ważności tego szkolenia nie minął.

  Przykładowo: Jan Kowalski 01.10.2014 r. przeszedł szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych w firmie A. Następnie w firmie A zwolnił się i od stycznia 2015 pracuje w firmie B, również na stanowisku biurowym. W firmie B przeszedł szkolenie wstępne BHP 01 stycznia 2015, zatem do 31 grudnia 2015 jest okres ważności szkolenia wstępnego BHP. Jednak p. Kowalski nowemu pracodawcy przedstawił zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP z października 2014 roku, którego okres ważności kończy się z upływem września 2020 roku (6 lat). Zatem pracodawca B nie musi w ciągu roku od zatrudnienia Jana Kowalskiego organizować dla niego szkolenia okresowego BHP, pierwsze szkolenie okresowe BHP p. Kowalski w nowej firmie przejdzie przed końcem września 2020 roku.

Kolejne szkolenie okresowe BHP – jak często?

Co ile czasu organizowane są szkolenia BHP

Jak często należy organizować kursy BHP – infografika

 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie okresowe z zakresu BHP i PPOŻ powinno odbywać się nie rzadziej, niż co 3 lata.
 • Wyjątek stanowi wykonywanie przez pracowników robotniczych prac szeroko rozumianych, jako „niebezpieczne” – w tym przypadku kolejne szkolenia okresowe BHP powinny następować nie rzadziej, niż co 12 miesięcy.

  Pod pojęciem „prace niebezpieczne” należy rozumieć między innymi wszystkie prace stolarskie (maszyny stolarskie traktowane są jako niebezpieczne) i z użyciem pras mechanicznych i hydraulicznych, na wysokości i poniżej poziomu terenu, w studzienkach, zbiornikach, kesonach. Tu jednak konieczne jest rozpatrzenie każdego przypadku z osobna, warto zasięgnąć porady w okręgowym inspektoracie pracy.

 • Dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych i innych szkolenie okresowe BHP powinno odbywać się nie rzadziej, niż co 6 lat.
 • Dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (w tym pracodawców), inżynieryjno – technicznych, służb BHP szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej należy organizować nie rzadziej, niż co 5 lat.

Jak często szkolenia BHP – zobacz film:

Szkolenia BHP – dodatkowe informacje:

Materiały na temat częstotliwości szkoleń BHP do pobrania:

Prezentacja – częstotliwość szkoleń BHP

Infografika – jak często organizować szkolenia BHP

Dodatkowe strony w serwisie:

Szkolenia BHP – powiat opolski

Szkolenia BHP – powiat kędzierzyńsko – kozielski

Szkolenia BHP – powiat Strzelce Opolskie

Szkolenia BHP – powiat krapkowicki

 

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • szkolenie bhp jak często
analiza wypadkowości przy analizie stanu BHP

Analiza stanu BHP – wypadkowość

Zwyczajowo w styczniu i lutym nasza firma przeprowadza dla klientów analizy stanu BHP. Jednym, z analizowanych przez Nas aspektów bezpieczeństwa jest ogólna statystyka wypadkowości, ze zwróceniem uwagi na przyczyny wypadków przy pracy.

Jaki jest cel analizy wypadkowości?

Analiza stanu BHP, a w szczególności analiza wypadkowości w danej firmie mają na celu sprawdzenie następujących aspektów:

 • Czy powtarzają się wypadki w podobnych okolicznościach – co może wskazywać na jakieś długotrwałe uchybienia w zakresie BHP, niewidoczne przy analizowaniu pojedynczego wypadku, a widoczne przy spojrzeniu w szerszej perspektywie.
 • Czy częstotliwość wypadków wzrasta, co może sugerować np. niekorzystnie zmienione warunki pracy w zakładzie,  bądź też brak skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa – wtedy dodatkowo należy przeanalizować na przestrzeni roku procesy pracy, przy których miało miejsce najwięcej wypadków
 • Czy wzrasta ciężkość wypadków, mierzona tzw. „wskaźnikiem ciężkości” (wartość liczbowa, będąca pochodną ilości wypadków i ilości zwolnień lekarskich związanych z tymi wypadkami) – jeśli ciężkość wypadków istotnie wzrasta, tym prędzej trzeba podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków.

Analiza wypadkowości – co dalej z tymi danymi?

Jak już wyżej napisaliśmy, pewnych kwestii związanych z ogólną wypadkowością w zakładzie po prostu nie widać podczas analizowania jednego wypadku (każdego z osobna, bez powiązania z pozostałymi wypadkami). Często przyczyna wypadków leży głębiej, niż da się to dostrzec na etapie postępowania powypadkowego. Jednocześnie prawidłowe zidentyfikowanie przyczyn wypadków jest niezbędne do zapobiegania im w przyszłości wg schematu:

 • najpierw należy określić, co się stało?
 • w drugiej kolejności prawidłowo należy określić, dlaczego się to stało?
 • następnie ustala się, co należy zrobić, by podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości
 • wprowadza się środki zapobiegawcze

Jeśli powyższe 4 punkty zostały rzetelnie wykonane, to o ich skuteczności poinformuje – oczywiście kolejna analiza wypadkowości robiona przy okazji analizy stanu BHP.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • analiza wypadkowości przy pracy
Postępowanie po wypadku przy pracy

Cel postępowania powypadkowego

Po wystąpieniu wypadku przy pracy świadkowie mają obowiązek udzielić poszkodowanym pomocy, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i powiadomić przełożonego / pracodawcę.

Pracodawca z kolei ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Zespół powołany przez pracodawcę do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ma właśnie takie zadanie: zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W wypadkach ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych, a czasami też przy wypadkach lekkich, odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura i Inspekcja Pracy. Te organy być może mają odmienne cele w swoich postępowaniach, niż zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę; jako przykład: Prokuratura bada, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa (w rozumieniu Kodeksu Karnego) w związku z wypadkiem.

Czego zespół powypadkowy nie robi?

Krąży wiele mitów na temat postępowania powypadkowego, najczęściej powtarzanym jest taki, że postępowanie powypadkowe jest po to, żeby „wrobić” poszkodowanego pracownika w winę (i w domyśle pozbawić go wszelkich praw związanych z wypadkiem, w tym prawa do świadczeń).

Celem zespołu powypadkowego, powołanego przez pracodawcę, nie jest szukanie winnych, potocznie zwane „szukaniem kozłów ofiarnych”. Oczywiście może się zdarzyć, że po sprawdzeniu przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich wypadku, jedyne ujawnione przyczyny są przyczynami ludzkimi, a więc błąd popełnił człowiek. Jednakże popełnienie jakiegoś błędu nie wskazuje jeszcze, że błąd popełniono umyślnie i ta kwestia powinna być zbadana.

Również nietrafione są podejrzenia, jakoby zespół powypadkowy celowo (z jakichś nieznanych przyczyn) dążył do pozbawienia pracownika świadczeń. Warto w tym miejscu wyjaśnić kilka kwestii:

 • Ewentualne świadczenia wypłaca poszkodowanemu pracownikowi, bądź rodzinie pracownika zmarłego wskutek wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca z własnej kieszeni nie płaci żadnych odszkodowań, płacił już przed wypadkiem składki ZUS, z których zaspokojone są wszelkie świadczenia na rzecz poszkodowanego/rodziny.
 • Mniej niebezpieczne dla pracodawcy – z prawnego punktu widzenia – jest rzetelne przeprowadzenie postępowania powypadkowego, niż próby manipulowania jego wynikami na niekorzyść poszkodowanego, lub co gorsza, próby ukrycia wypadku przy pracy (co rzeczywiście pozbawia poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku).

Po co więc przeprowadza się postępowania po wypadkach przy pracy?

Głównym celem jest:

 • Stwierdzenie, w jakich okolicznościach zdarzył się wypadek i w jakim stopniu okoliczności te miały wpływ na jego wystąpienie. Jeśli duży – należy dążyć, by takie okoliczności się nie powtórzyły.
 • Stwierdzenie, co w procesie pracy zawiodło (bezpośrednie przyczyny: techniczne, organizacyjne i ludzkie) do tego stopnia, że wydarzył się wypadek.
 • Określenie wniosków zmierzających do uniknięcia podobnych wypadków, w podobnych okolicznościach i z podobnych przyczyn.

 

BHP - ważne strony www

5 stron o tematyce BHP, które musisz obserwować

W dobie popularności wszelkiego rodzaju list, także My publikujemy listę najważniejszych (naszym zdaniem) stron na temat bezpiecznej pracy;

Oto lista TOP 5 stron o BHP:

1. http://www.pwljm.pl – P.W. LJM

Serwis z aktualnościami z zakresu bezpiecznej pracy

Gorąco zachęcamy do śledzenia naszej strony, a w szczególności bloga (tego, który właśnie czytasz). Dzięki  naszej stronie będziesz na bieżąco z przepisami z zakresu BHP i Prawa Pracy, ściągniesz prezentacje i inne materiały edukacyjno – pomocnicze (wszelkiego rodzaju ściągi, manuale itp.).

2. http://www.pip.gov.pl/pl/ – Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy - serwis internetowy

Strona Państwowej Inspekcji Pracy, na niej dowiesz się, co w danym momencie jest dla PIP priorytetem, ściągniesz także różne materiały edukacyjne, informacyjne. Znajdziesz także dane adresowe do oddziału OIP właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

3. http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/ – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Prawo Pracy na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Źródło aktualnych aktów prawnych z zakresu Prawa Pracy – tylko na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

4. http://www.ciop.pl/  – Centralny Instytut Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - serwis internetowy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – w serwisie internetowym CIOP znajdziesz wiele interesujących informacji z zakresu BHP, Prawa Pracy, także przydatne w „warsztacie BHP-owca” narzędzia.

5. http://www.bhp.abc.com.pl/ – Wydawnictwo Wolters Kluwer

Serwis Internetowy ABC wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.

Strona wydawnictwa Wolters Kluwer – bardzo rozbudowany serwis prawny, w tym także poruszający kwestie BHP i Prawa Pracy.

Oczywiście interesujących serwisów o BHP i Prawie Pracy jest więcej, jednak Nam zależało na zaprezentowaniu tylko tych, których treści dostępne są bez dodatkowych opłat.

BHP na youtube

Gadżety BHP – zatyczki na retraktorach

Dziedzina bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo szeroka i w zasadzie jakiś jej element jest w stanie zainteresować każdego. Oczywistym jest, że na polu BHP i ogólnie Prawa Pracy „wyżyć” się mogą prawnicy. Oczywistym jest tu także szerokie pole do popisu dla różnego rodzaju specjalistów od:

 • budowy maszyn i urządzeń
 • ergonomii
 • szeroko rozumianego wpływu środowiska (w tym środowiska pracy) na zdrowie człowieka

BHP to także ciekawe pole dla fanów wszelkiego rodzaju gadżetów.

Także i My ulegliśmy modzie lansowanej przez „Panią Gadżet” i Kubę Klawiter z programu „Nowy Gadżet”, zatem w dzisiejszym wpisie przedstawiamy gadżet – środek ochrony indywidualnej.

Tym gadżetem są ochronniki słuchu – zatyczki do uszu na retraktorach. Zobaczcie, dlaczego akurat ten BHP – gadżet jest taki ciekawy:

Jak widać, podstawową funkcję zatyczki spełniają w dokładnie taki sam sposób, jak każde inne. Tym, co odróżnia je od pozostałych produktów jest fakt, że nie przeszkadzają w pracy wtedy, kiedy ich nie używamy, a także bardzo trudno je zgubić.

Jak widać na powyższym przykładzie: jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa w zakładzie, zawsze można coś poprawić, niezależnie od tego, jak dobry ten stan jest w chwili obecnej.

 

umowy cywilnoprawne - o dzieło, umowa zlecenie- czy trzeba przeprowadzać szkolenie BHP?

Umowa o dzieło, zlecenie, a szkolenia BHP

Nasi klienci często pytają o to, czy osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą przejść:

 • szkolenie wstępne BHP
 • badanie lekarskie, mające na celu określenie zdolności, do wykonania danego zadania

Domyślamy się, że problem ten dotyczy także innych podmiotów gospodarczych. Otóż, w naszej ocenie zawsze warto to zrobić – zwiększa to bezpieczeństwo prawne pracodawcy organizatora pracy – zleceniodawcy.

Trzeba jednak mieć na uwadze kilka różnic pomiędzy umowami o dzieło / zlecenie, a umowami o pracę:

 • umowy cywilnoprawne w świetle prawa są traktowane jak umowy dwóch równorzędnych podmiotów – inaczej, niż przy umowie o pracę, gdzie dominującą rolę w ustalaniu warunków takiej umowy ma pracodawca
 • w związku z tym, jeśli strony umowy cywilnoprawnej uznają, że warto wykonawcę dzieła / zleceniobiorcę poddać badaniom i szkoleniu BHP, wtedy o tym, kto poniesie koszty decydują obie strony wspólnie (nie musi być to organizator pracy)

Szczegółowo kwestię tę wyjaśnia zaprzyjaźniona specjalistka d.s. kadr:

Na koniec, jako, że temat kadr ściśle wiąże się z wieloma zagadnieniami z zakresu BHP, polecamy kanał Donaty na Youtube:

https://www.youtube.com/user/kadrywpigulce

A także jej stronę na facebooku:

https://www.facebook.com/kadrywpigulce